หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การทำวิจัยในชั้นเรียน กศน.อำเภอปลาปาก

ความก้าวหน้าการทำวิจัยในชั้นเรียน กศน.อำเภอปลาปาก

1.แกนนำทีมวิจัย กศน.อำเภอปลาปากเข้ารับการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน


 
2.ประชุมบุคลากรติดตามความก้าวหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน
 
 
 
 
 
3.ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแจ้งรายละเอียดการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
  4.ครู กศน.นำเครื่องมือ นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในพื้นที่  
   
             


 5.นำข้อมูลจากการใช้เครื่องมือและนวัตกรรม
ของครูแต่ละคน นำมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น