หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงสร้างระบบบริหาร

โครงสร้างและระบบการบริหาร

นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ผู้อำนวยการ กศน.อ.ปลาปาก


กลุ่มงานอำนวยการ
- งานธุรการ/งานบุคลากร (นางญาณิศา ปัททุม ครู ศรช.),


- งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ

1.การเงิน (นางกันยารัตน์ แก้วนามไชย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5)

2.บัญชีพัสดุ (1.นางนภัสสร วรรณขามป้อม พนักงานราชการ )

- งานแผนงาน/นโยบายและงบประมาณ
(1. นายประยูร ยตะโคตร พนักงานราชการ)


- งานประชาสัมพันธ์ (นายพูลสวัสดิ์ คำถา)

- งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน (นางอักษร คำถา)

- งานนิเทศภายในติดตามและประเมินผล (พนักงานราชการทุกตำบล)

- งานอาคารถานที่ (1. นายประยูร ยตะโคตร ครู ศรช.)

- งานประกันคุณภาพภายใน (1.อักษร คำถา พนักงานราชการ)

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานส่งเสริมการรู้หนังสือ (พนักงานราชการรับผิดชอบทุกตำบล)


- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1.นางอักษร คำถา พนักงานราชการ)

- งานการศึกษาต่อเนื่อง (1.นายอาคเนย์ อินาลา พนักงานราชการ)

- งานการศึกษาตามอัธยาศัย (1.นางกันยารัตน์ แก้วนามไชย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5)

- งานทะเบียนและวัดผล (1.นางกันยารัตน์ แก้วนามไชย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5)

- งานศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (พนักงานราชการ/ ครู ศรช.ทุกตำบล)

กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

- งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย
(1.นางจินตนา วาชัยยุง ครู ศรช.)- งานกิจการพิเศษ (พนักงานราชการ/ครูอาสาสมัครทุกคน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น