หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รายงานการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลโคกสูง

ปีงบประมาณ 2553

กศน.ตำบลโคกสูง

ศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก

ที่ศธ 0210.3508/............... วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลโคกสูง ปีงบประมาณ 2553

........................................................................................................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก

ด้วย กศน.ตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามบทบาทและภารกิจ กศน.ตำบล เพื่อใช้พัฒนาการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ตำบลโคกสูง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพูลสวัสดิ์ คำถา)
หัวหน้า กศน.ตำบลโคกสูง

(นางอักษร คำถา)

ครูอาสาสมัครประจำตำบลโคกสูง-มหาชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น