หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างนวัตกรรม งานวิจัย

ตัวอย่างโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน


1. ชื่อปัญหาการวิจัย

สร้างชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยบทเพลง เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน หลักการใช้ภาษา นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.ตำบลโคกสูง

2. ความสำคัญของปัญหา

จากการสอนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทย พบว่า ผู้เรียนอ่าน เขียนผิด และใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาเป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาในด้านสายตา (สั้น ยาว) การได้ยิน ไม่สามารถจดจำสระ พยัญชนะ เมื่อทดสอบให้อ่าน เขียนจะใช้เวลาในการจดจำสระ พยัญชนะการเขียนต้องใช้เวลาในการทบทวน ซึ่งใช้เวลานานในการอ่านและเขียน การที่นักศึกษาอ่าน เขียนและใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง ก็จะเป็นปัญหาในการเรียนในรายวิชาอื่นๆต่อไป ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าถ้าใช้กระบวนการวิจัยที่สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่ง่ายต่อการจดจำ สามารถสะกดคำในการอ่าน และเขียนคำต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยผู้เรียนเองไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้ หากใช้วิธีการสอนแบบเดิมก็อาจจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ในการเรียนได้ ผู้วิจัยจึงได้คิดนวัตกรรมที่จะใช้แก้ไขปัญหาด้านการอ่าน เขียน และการใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง ขึ้น

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

3.1 เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ตัวแปรที่ศึกษา

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง

4.2 ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง

5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ

5.1 ชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง หมายถึง

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมายถึง

5.3 นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/53 ของ กศน.ตำบลโคกสูง ซึ่งมีปัญหาในการอ่าน เขียน และใช้หลักภาษาไม่ถูกต้อง จำนวน 10 คน


6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ได้ชุดฝึกชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.2 นักศึกษามีความสามารถในการอ่านดีขึ้น

6.3 นักศึกษามีความสามารถในการเขียนดีขึ้น

6.4 นักศึกษาสามารถอ่านคำและเขียนคำในภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น

7. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

7.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ประชากร คือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโคกสูง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/53 จำนวน 30 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอปลาปากที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/53 ที่มีปัญหาในการอ่าน เขียนและใช้หลักภาษาไม่ถูกต้อง จำนวน 10 คน

7.2 เครื่องมือที่ใช้

ก. เครื่องมือแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา คือ ชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

2) สร้างชุดฝึกทักษะภาษาไทยด้วยบทเพลง

- เพลง การใช้สระใอ (ไม้ม้วน)

- เพลง คำ ร ล

- เพลง คำควบกล้ำ

- เพลง คำควบไม่แท้

- เพลง การใช้ บัน บรร

- เพลง การใช้วรรณยุกต์

- เพลง การใช้ ฤ ฤๅ

- เพลง มาตราแม่กด

- เพลง คำพ้องรูป

- เพลง คำที่ใช้วิสรรชนีย์

- เพลง เรื่องคำพ้อง

- เพลง คำแผลง

- เพลง ประโยค

- เพลง คำเป็น คำตาย

ข. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบ แบบประเมินการอ่านและเขียน มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1) สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดการอ่าน เขียน หลักการใช้ภาษา

2) แบบประเมินการอ่าน เขียน และหลักการใช้ภาษา

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินการฝึกทักษะเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่มีปัญหาในการอ่าน เขียนและใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน

7.4 การเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

8. แผนดำเนินการ

1) วางแผนและเขียนโครงร่าง 60 นาที/วัน

2) ปฏิบัติการตามแผน 60 นาที/วัน

3) เก็บข้อมูล 30 นาที/วัน

4) วิเคราะห์ 30 นาที/วัน

5) สรุปผลและเขียนรายงาน 60 นาที/วัน

9. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย

นางอักษร คำถา ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอปลาปาก

ชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยบทเพลง


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

คำชี้แจงการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนเริ่มฝึกจากชุดฝึก

๒. ฝึกร้องเพลงที่กำหนดให้ พร้อมสังเกตใจความของเนื้อเพลง

๓. เติมคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเนื้อหา

๔. อ่านคำชี้แจงในแต่ละกิจกรรมแล้วทำตามคำสั่งในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

๕. ควรใช้ชุดฝึกนี้ควบคู่กับหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

แบบทดสอบก่อนเรียน

 ให้นักศึกษาเติมคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเนื้อหา

๑. คำในภาษาไทยที่ใช้สระใอ (ไม้ม้วน)มีทั้งหมด………….คำ

๒. คำในภาษาไทยที่ใช้สระใอ (ไม้ม้วน)ได้แก่…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 อ่านข้อความแต่ละข้อที่กำหนดให้ แล้วสังเกตการใช้ สระใอและไอ คำใดใช้ผิดให้ขีดเส้นใต้แล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้หลังข้อ

๑. เธอมาจากใหน รู้จักใครบ้างหรือเปล่า (……………)

๒. น้ำป่าไหลเข้าบ้านแล้ว อย่ามัวหลับไหลอยู่ (……………..)

๓. พายุใต้ฝุ่นพัดมาทางทิศใต้ (……………..)

๔. คนมีไฝบนศีรษะน่าจะไฝ่รู้ไฝ่เรียน (……………..)

๕. บ้านฉันอยู่ไกลเมือง แต่ไกล้ถนนใหญ่ (……………..)

๖. พ่อเอาตะไบถูไม้ไผ่ จะทำเรือไบ (……………..)

๗. ทิ้งน้ำลงพื้นโดยไม่ไคร่ครวญจะเกิดตะไคร่น้ำ (……………..)

๘. หน้าตาเขาไม่สดใสเพราะถูกขับใสออกจากบ้าน (……………..)

๙. แม่ค้าลำใย พูดอย่างไม่มีเยื่อใย (……………..)แบบทดสอบก่อนเรียน

อ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วสังเกตคำที่ใช้ ร ล ถ้าคำใดใช้ผิดให้ขีดเส้นใต้ตรงกับคำนั้นแล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้ในวงเล็บ

๑. หญิงสองคนนี้อายุไร่เรี่ยกันมาเดินเรี่ยไรเงินเข้าวัด (…………….)

๒. สามี ภรรยาคู่นี้เถียงกันทุกวัน ต่างคนต่างไม่ยอมลดลาวาศอกในที่สุดก็เลิกรากันไป (…………………)

๓. นกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้พอเห็นคนเดินผ่านก็บินล่องลอยไป โดยไม่ทิ้งล่องลอยไว้ให้เห็นเลย (……………….)

๔. เขาทำราดหน้าขายข้างถนนราดยาง (……………..)

๕. อย่าให้ตัวเลือดอยู่ในบ้านมันจะกินเลือดคน (…………..)

๖. เขาพูดละล่ำละลัก ก่อนร่ำลาแม่ไปเกณฑ์ทหาร (…………….)

๗. อย่ามัวพิราปรำพันอยู่ ฉันจะพาไปดูนกพิราบ (…………….)

๘. เพื่อนฉันมัวระล้าระลังอยู่จนฉันเอือมระอา (……………)

๙. พ่อไปหาปลาจะระเม็ด แต่คลื่นมาเป็นระลอกใหญ่ๆ จึงไม่สามารถ จับปลาได้ (……………)

๑๐. นกยูงลำแพนอยู่บนเสื่อลำแพน (……………..)

จงเขียนคำควบกล้ำตามที่กำหนด ข้อละ ๕ คำ

๑. ก ควบ ล ……………………………………………………...

๒. ก ควบ ร ………………………………………………………

๓. ก ควบ ว ……………………………………………………….

๔. ค ควบ ล ……………………………………………………….

๕. ค ควบ ร ………………………………………………………..

๖. ค ควบ ว ………………………………………………………..

๗. ข ควบ ล ………………………………………………………

๘. ข ควบ ร ……………………………………………………….

๙. ข ควบ ว ……………………………………………………….

๑๐. พ ควบ ร ………………………………………………………

๑๑. พ ควบ ล ………………………………………………………

๑๒. ป ควบ ล ………………………………………………………

๑๓. ป ควบ ร ……………………………………………………….

๑๔. ต ควบ ร ……………………………………………………….

๑๕. ผ ควบ ล ……………………………………………………….

ขีดเส้นใต้คำที่เขียนผิด และเขียนคำที่ถูกต้องไว้ในวงเล็บหลังข้อ

๑. พ่อของฉันส่างไข้ เมื่อใกล้สาง (…………….)

๒. รถคันที่แซงหน้าไป ตอนนี้ไปแซกอยู่ที่เสาใต้สะพาน (……………)

๓. เขานั่งเศร้าส้อย เพราะทำสร้อยหาย (……………)

๔. ชายคนนั้นซวดซงไม่ดี จึงเดินซวนเซ (…………..)

๕. นกนั้นยังไซร้ขน เป็นคนไซร้ จงทำงาน (…………..)

๖. เด็กมีอาการซับซ้อน เพราะมีโรคอื่นแซกซ้อน (…………..)

๗. ฉันอ่านวรรณคดีบางตอนแล้วรู้สึกซาบซึ้งมาก

แต่อ่านสารคดีมากเท่าไรก็ยังไม่ซึมซาบ (……………)

๘. ร่างกายซุดโซมเพราะขาดอาหารซ่อมแซม (…………….)

๙. พราหมณ์สวมผ้าขาวเมื่อบวงสวงเทวดา (……………)

๑๐. แม่สระสางงานแล้วจึงไปสระผม (……………)แบบทดสอบก่อนเรียน

เติมคำที่มี บรร หรือ บัน นำหน้า ลงในช่องว่าง

๑. รถคันนั้น ……………..มะพร้าวไปเต็มคัน

๒. บ้านสองชั้นต้องมี………………ขึ้น

๓. เมื่อทำงานเสร็จควรขีดเส้นใต้ด้วยไม้……………..

๔. เขาหาความ……………จากโทรทัศน์ทุกวัน

๕. ยามที่ฉันไม่สบายมี……………เพื่อนๆมาเยี่ยมเป็นจำนวนมาก

ขีดเส้นใต้คำที่วางวรรณยุกต์ผิด แล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้ ในวงเล็บ

๑. บ้านยายมีกลว้ยน้ำว้าหลายตน้ (………. ..…………)

๒. พอ่ทำงานไม่หยุดยุง่จริงๆ (………. …………..)

๓. ฉันซือ้กว๋ยจั๊บมากินที่บ้าน (………. …………….)

๔. เขาชอบแก้ลงเพือ่นฉันจึงไม่ชอบเขา (………… ………….)

๕. น้อยอ้วนมากจนโนม้ตัวไม่ได้ จึงกลุม้มาก (………….. ………..)

 ขีดเส้นใต้คำที่ใช้วรรณยุกต์ผิด

๑. พี่ชายของฉันมีเสื้อเชิ๊ตสวยเก๋หลายตัว (.............................)

๒. วันนี้ฉันได้สมุดโน๊ตที่มียี่ห้อดัง (.............................)

๓. เด็กคนนั้นสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ้งกะริ้ง (.............................)

๔. ปีนี้ฝนตกมาก น้ำท้วมทั้งปี (.............................)

๕. บ้านฉันใช้ผงชูรสอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (.............................)

๖. แม่ซื้อดอกไม้ที่ร้านแจ๋วแหว๋ว (.............................)

๗. ว๊าย! ช่วยด้วยน้องตกโต๊ะ (.............................)

๘. ฝนตกจั๊กๆ ถูกเสื้อกั้กเปียกปอน (.............................)

๙. ฉันไปถอนตะไคร้ ลื่นตะไคร้น้ำจนหกล้ม (.............................)

๑๐. แม้สุดหล่าฟ้าดิน ผมก็จะมุ่งมั่นหาเธอ (.............................)

 เขียนคำอ่านและความหมายของคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

๑. พฤหัสบดี อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๒. ตฤณ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๓. ศฤคาล อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๔. ตฤๅ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๕. กฤษณา อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๖. ฤกษ์ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๗. มฤตยู อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๘. มฤค อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๙. ศฤงคาร อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๑๐. ทฤษฎี อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย ……………………………………………………. ขีดเส้นใต้คำที่ใช้ตัวสะกดในแม่กด

เมื่อวันอาทิตย์ ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับญาติ ได้เห็นสัตว์ต่างๆ เช่น เต่า ราชสีห์ อูฐ นกกระจอกเทศ แรด สมเสร็จ ช้าง ชะมด ฯลฯ แล้วพวกเราก็กลับบ้านโดยรถประจำทาง

 เติมตัวสะกด แม่กด หลังคำที่กำหนด ให้ถูกต้อง

โอกา…… ประกา…….. กาชา…… รสชา……. อั........จรรย์

แกงบว…. บว….ชี ประมา…. ปรามา…. อั........จันทร์

ปริ….นา ปฤ….ฉา พิ…วง พิ….มัย กิ.......วัตร

พิ….ฐาน พิ….วา…. พิ….ดาร พิ…สง ทำวั...........

พิ…มร วันพุ….. พระพุ…… พุ….ตาน ดา........ฟ้า

ดอกพุ…. กิจวั…… พระจำวั…. โลกาภิวั….. เพ......ฌฆาต

อาวุ….. วุ….ป.6 สั…จะ ซื่อสั….ย์.

โจ…….ปัญหา โจ….จัน โจ……(ผู้ฟ้อง) พั…ดุ

ภั….ตาหาร พั….นา พั….ยศ พั……สีมา

องอา…… อา.....ญา อา…มา อา….นะ

อนุญา…… ญา….พี่น้อง ทายา….. ทนทายา….

สามาร…… สมมา……. พิฆา…… คา…..คะเน

อั…ยาศัย อั….ฌาสัย เบญจเพ….. เพ….ชาย

สมเพ…. อาเพ… อาพา…. เภ….ภัย

ฝรั่งเศ…. เศ….ขยะ สำเร็….. กำเหน็….

บา….ทะยัก บ่วงบา….. ลูกบา……. ตักบา……..

บิณฑบา…… สังเก…. เห...การณ์ ลูกเก…

ปรั….ญา ปรั….นี อั…คัด อเ น…อนา….

รั….บาล รา…ฎร เอกรา…. สัมภา……..

ผรุสวา…. ภูวนา…… น้ำมันก๊า…. ก๊า….ธรรมชาติอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วสังเกตคำพ้องรูป พร้อมทั้งเขียนคำอ่านและความหมาย

๑. ชาวนาพาโคลงเรือ เรือจึงโคลง

โคลง (๑) อ่านว่า……… ความหมาย…………………………………

โคลง (๒) อ่านว่า……… ความหมาย…………………………………

๒. จอกแหนในสระนี้เขาหวงแหนจริงๆ

แหน (๑) อ่านว่า……….ความหมาย……………………….………….

แหน (๒) อ่านว่า……….ความหมาย…………………………………...

๓. เดินทางเพลาค่ำ ใจชอกช้ำเพลารถหัก

เพลา (๑) อ่านว่า…………ความหมาย………………………………..

เพลา (๑) อ่านว่า…………ความหมาย……………………………….

๔. กำแพงใหญ่ใบเสมาไม่น่าเก่า มีเสมาขึ้นอยู่ดูไม่งาม

เสมา (๑) อ่านว่า……………ความหมาย……………………………….

เสมา (๒)อ่านว่า…………….ความหมาย……………………………….

๕. แนวป่านี้มีเสลาน่าดูนัก เหมือนสลักเสลาไว้ให้คนเห็น

เสลา (๑) อ่านว่า……………ความหมาย…………………………………

เสลา (๒) อ่านว่า……………ความหมาย…………………………………

 อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วเขียนคำอ่าน คำที่ขีดเส้นใต้

๑. สาวน้อยผมประบ่านัยน์ตากลม

ตากลม อ่านว่า …………………………

๒. ป่าโกงกางมีลิงแสมมากมาย

แสม อ่านว่า……………………………….

๓. ที่ริมคลองมีโสนขึ้นอยู่เรียงราย

โสนอ่านว่า………………………………

๔. หนุมานเหาะทะยานเหนือโพยม

โพยม อ่านว่า ………………………….

๕. แม่น้ำแควอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

แคว อ่านว่า…………………………….

 อ่านและสังเกตคำที่กำหนดให้ แล้วขีดเส้นใต้คำที่ เขียนผิด

สะอาด สะดวก สะบาย สะพาน ทนุถนอม

ละเอียดละออ อะร้าอร่าม ขมักเขม้น พะยักพเยิด

สะไบ พะเน้าพะนอ กะรุ่งกะริ่ง พังทะลาย

ชตาชีวิต สนิทสนม อลุ้มอล่วย

 เลือกคำที่ถูกต้องในวงเล็บ เติมในช่องว่าง

๑. ในป่านี้มี………….มากมาย ( ชนี ชะนี )

๒. พ่อขึ้นหมากได้หลาย………… ( ทะลาย ทลาย )

๓. เพื่อนของฉันจะตีกัน ฉันจึงต้อง………กั้นไว้ (สะกัด สกัด)

๔. สี่เหลี่ยมรูปนี้มีเส้น………..มุมเท่ากัน (ทแยง ทะแยง )

๕. เครื่องบิน………..ขึ้นสู่ท้องฟ้า (ทยาน ทะยาน )

๖. ตำรวจจะไป……….แก๊งยาบ้า (ทลาย ทะลาย )

๗. เขาเป็นคนที่……..ในศักดิ์ศรี (ทะนง ทนง )

๘. ฉันชอบกิน……………( สับปรด สับปะรด)

๙. แม่จะหกล้มฉันจึง………..ตัวไว้ (พยุง พะยุง )

๑๐. พ่อเคยพาฉันไปดูหนัง……….. (ตะลุง ตลุง )

ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. เขาพบปะสัง ................ในงานสุข..............วันเกิด ( สันต์ สรรค์ สรร )

๒. ทุกสิ่ง..............ในงานนี้ มีสี.................สวยงาม ( สัน ศัลย์ สรรพ์)

๓. ลูกทุกคนไม่โศก............เพราะพ่อจัด...........ที่ดินให้เท่ากัน ( ศัลย์ สรร สรรค์)

๔. ฉันมีความผูก..........กับแมว............ไทยที่ฉันเลี้ยงไว้ ( พันธ์ พัน พันธุ์)

๕. การที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างผลิต..............จากผลผลิตทางเกษตร ทำให้พวกเขามี

ความสัม ...............ที่ดีต่อกัน ( พันธ์ ภัณฑ์ พันธุ์)

๖. ป่าไม้เบญจ.................มีเถาวัลย์เลื้อย...........ไม้อื่นมากมาย ( พรรณ พัน พันธุ์)

๗. กุม............ตนนี้ มีผิว..................สวยงาม ( พรรณ ภัณฑ์ พันธุ์ )

๘. น้าเพาะ.............กล้าปาล์มในเดือนกุมภา............... ( พันธ์ พรรณ พันธุ์ )

๙. กลุ่มสีฟ้าต้องทำ...........รักษาความสะอาดบริ..............นี้ ( เวน เวณ เวร )

๑๐. เขาตระ...............มาดูที่ ที่ถูกรัฐบาล................คืน ( เวน เวณ เวร )

๑๑. ทุกชีวิตมี.........เท่ากัน เราจึงไม่ควร.............กัน ( ข้า ฆ่า ค่า )

๑๒. เหตุ...............ต่างๆ เกิดขึ้นตาม.................เวลา ( การ กาล การณ์ )

๑๓. แม่และพ่อไปเที่ยวเมือง...............หลังจากเสร็จภารกิจ...........งาน ( การ กาญจน์ กาล )

๑๔. พี่..........หนังสือไว้ ก่อนที่จะเดินลงบันไดทีละ............... ( คั่น ขั้น )

๑๕. แมวตัวนี้...........ตา ..........รักมาก ( น่า หน้า)

๑๖. แถบ.............โลกเหนือ ไม่มีถั่ว ...............ขาย ( ขั้ว คั่ว )

๑๗. ถึงแม้ฉันเป็นลูก................แต่ฉันก็ไม่มีอภิ.............ใดๆ ( ศิษย์ สิทธิ์ )

๑๘. พระทำ.................เย็น ก่อนจะไปจำ................. ( วัด วัตร )

๑๙. ชายคนนั้นเป็นนัก...............ที่..............เปรื่องมาก ( ปราด ปราชญ์)

๒๐. เขาเอางานจัก...............ไปขายที่..............เจ้า ( สาร สาน ศาล )

 กาเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อที่เป็นคำแผลง กาเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อที่ไม่เป็นคำแผลง

…….. ๑. พันธุ์ – พรรณ

……..๒. โศกา - โศกี

……..๓. นารี – สตรี

……..๔. จ่าย – จำหน่าย

……..๕. ตริ – ดำริ

……..๖. วิทยา – พิทยา

……..๗. วิหค – นก

……..๘. ศีร – เศียร

……..๙. อวย – อำนวย

…….๑๐. จง – จำนง

 เขียนคำแผลงจากคำที่กำหนดให้

๑. นาวา แผลงเป็น ……………..

๒. กราบ แผลงเป็น ……………..

๓. แข็ง แผลงเป็น ……………..

๔. แสดง แผลงเป็น ……………..

๕. ขจัด แผลงเป็น ……………..

๖. แจก แผลงเป็น …………….

๗. ครบ แผลงเป็น …………….

๘. เสร็จ แผลงเป็น …………….

๙. เดิน แผลงเป็น …………….

๑๐. ตรัส แผลงเป็น ……………. ขีดเส้นใต้คำที่เป็น คำตาย

นอน มาก หาย ใคร จะ พบ เสีย คง ลุง

ว่าย แปลง ขาด ชม ญาติ นิด น้อย โรค สี

บาป เมฆ ฟัง กาล ภาพ เลข หาร พิษ

นาค ชม เชิญ ลีบ ขาด เกียรติ ผึ้ง เรือ

อ่อน งก บาท เปลี่ยน เรียก ป้า หมี มด วงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าข้อที่เป็นประโยค

๑. วันนี้ฝนตกหนัก

๒. สุนัขสีดำตัวนั้น

๓. ลมพัดหวิวๆ

๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

๕. กินข้าวมูมมามเหลือเกิน

๖. ครูทำโทษนักเรียนที่ทำผิด

๗. พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

๘. วันเพ็ญเดือนสิบสอง

๙. ปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา

๑๐. ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่ง

 ใช้คำที่กำหนดให้ แต่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์

๑. มรดก - …………………………………………………………...

๒. รถยนต์ - …………………………………………………………

๓. ลำบาก - …………………………………………………………

๔. แมลง - …………………………………………………………..

๕. เช้าตรู่ - ………………………………………………………….

 เติมคำขยายประธาน กริยา หรือกรรม ลงในช่องว่าง

๑. แมลงวัน...........................ตอมขยะ.............................................

๒. เครื่องบิน...............................บิน................................................

๓. เสือ.................................ไล่กวาง...............................................

๔. ชาวประมง............................ลากอวน........................................

๕. ตำรวจ.................................จับผู้ร้าย.........................................

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่อง การใช้สระใอ (ไม้ม้วน)

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีมีเสียงใอ

คำชี้แจงศึกษาเพลงที่กำหนดให้ พร้อมสังเกตใจความของเนื้อเพลง แล้วฝึกร้อง

เพลงสระใอ (ไม้ม้วน)

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง พม่ากลองยาว

ใคร ใครใฝ่ใจสะใภ้ยองใย (ซ้ำ) ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ (ซ้ำ)

ใครใคร่ ใส่ของใช้ ใกล้สิ่งใด คนใบ้ใช่หลงใหล แต่สดใส ของใช้อยู่ในทิศใต้

สระใอไม้ม้วน เชิญซิ เชิญชวนยี่สิบม้วนควรจำ

โจ๊ะ พรึม พรึม โจ๊ะ พรึม พรึม (ซ้ำ)

โอ้แม่งามขำ จำเถิดจงจำหน่อยนะคนดี (ซ้ำ)

โจ๊ะ พรึม พรึม โจ๊ะ พรึม พรึม (ซ้ำ)กิจกรรมที่ ๒ ตอบให้ดีมีสาระ

คำชี้แจง เติมคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเนื้อหา

ในบทเพลง สระใอ (ไม้ม้วน)

๑. คำในภาษาไทยที่ใช้สระใอ (ไม้ม้วน)มีทั้งหมด………….คำ

๒. คำในภาษาไทยที่ใช้สระใอ (ไม้ม้วน)ได้แก่…………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….กิจกรรมที่ ๓ ……………ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่อง การใช้สระใอ (ไม้ม้วน) [ ต่อ ]

กิจกรรมที่ ๓ ใช้ ใอ ให้ถูก

คำชี้แจง อ่านข้อความแต่ละข้อที่กำหนดให้ แล้วสังเกตการใช้

สระใอและไอ คำใดใช้ผิดให้ขีดเส้นใต้แล้วเขียนคำที่

ถูกต้องไว้หลังข้อ๑. เธอมาจากใหน รู้จักใครบ้างหรือเปล่า (………… …)

๒. น้ำป่าไหลเข้าบ้านแล้ว อย่ามัวหลับไหลอยู่ (……………..)

๓. พายุใต้ฝุ่นพัดมาทางทิศใต้ (……………..)

๔. คนมีไฝบนศีรษะน่าจะไฝ่รู้ไฝ่เรียน (……………..)

๖. บ้านฉันอยู่ไกลเมือง แต่ไกล้ถนนใหญ่ (……………..)

๗. พ่อเอาตะไบถูไม้ไผ่ จะทำเรือไบ (……………..)

๘. ทิ้งน้ำลงพื้นโดยไม่ไคร่ครวญจะเกิดตะไคร่น้ำ (……………..)

๙. หน้าตาเขาไม่สดใสเพราะถูกขับใสออกจากบ้าน(……………..)

๑๐. แม่ค้าลำใย พูดอย่างไม่มีเยื่อใย (……………..)เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน ได้………คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ ได้ ๑๘ - ๒๑ คะแนน ดีมาก

ข้อ๑ ๑ คะแนน ได้ ๑๕ - ๑๗ คะแนน ดี

ข้อ๒ ๑๐ คะแนน ได้ ๑๑ - ๑๔ คะแนน พอใช้

กิจกรรมที่๓ ๑๐ คะแนน ได้ ๐ - ๑๐ คะแนน อ่านซ้ำ

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่อง คำ ร ลกิจกรรมที่ ๑ ฟังให้แตกแยกเสียง ร ล

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้ พร้อมสังเกตคำที่ออกเสียง ร และ ล แล้วฝึกร้องและ ฝึกออกเสียงคำที่มี ร และ ลเพลงคำ ร ล

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง เพลงชวา

เริงระบำ ร้องรำเริงรมย์ เราระทมร้องเพลงเพลินใจ เป็นเสียง ร และ ล เคล้าไป ออกเสียงให้ชัดเจน ร ล ลม ล้อเลียน เหลิงลอย ลีลา ครวญคร่ำมาคลุกคลี รีรอ ใครร้องเพลงเสียงกรอ กริ๊ก กรอ ร และ ล เคล้าไปในเพลง ลา ล้า ลา ล้า ลา ร ล ลา ล้า ลา ล้า ลา ร ล ลา ล้า ลา ล้า ลา ร . ล ลา ล้า ลา ล้า ลา.ร ล ลา ล้า ลา ล้า ลา ร ล

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ โดยออกเสียง ร ลให้ชัดเจน

รีบเร่งไปโรงเรียน เพื่อนล้อเลียนยามลุกลน

กรีดกรายคลายกังวล เพราะทุกคนได้ร้องรำ

กีฬาพาเพลิดเพลิน วิ่งเล่นเดินอย่าเพลี่ยงพล้ำ

ปราดเปรียวเดี๋ยวคะมำ อย่ากรายกล้ำเรื่องซุกซน

กิจกรรมที่ ๓ ……..กิจกรรมที่ ๓ อ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วสังเกตคำที่ใช้ ร ล ถ้าคำใดใช้ผิด

ให้ขีดเส้นใต้ตรงกับคำนั้นแล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้ในวงเล็บ

๑. หญิงสองคนนี้อายุไร่เรี่ยกันมาเดินเรี่ยไรเงินเข้าวัด (…………….)

๒. สามี ภรรยาคู่นี้เถียงกันทุกวัน ต่างคนต่างไม่ยอมลดลาวาศอก

ในที่สุดก็เลิกรากันไป (…………………)

๓. นกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้พอเห็นคนเดินผ่านก็บินล่องลอยไป

โดยไม่ทิ้งล่องลอยไว้ให้เห็นเลย (……………….)

๔. เขาทำราดหน้าขายข้างถนนราดยาง (……………..)

๕. อย่าให้ตัวเลือดอยู่ในบ้านมันจะกินเลือดคน (…………..)

๖. เขาพูดละล่ำละลัก ก่อนร่ำลาแม่ไปเกณฑ์ทหาร (…………….)

๗. อย่ามัวพิราปรำพันอยู่ ฉันจะพาไปดูนกพิราบ (…………….)

๘. เพื่อนฉันมัวระล้าระลังอยู่จนฉันเอือมระอา (……………)

๙. พ่อไปหาปลาจะระเม็ด แต่คลื่นมาเป็นระลอกใหญ่ๆ จึงไม่สามารถ

จับปลาได้ (……………)

๑๐. นกยูงลำแพนอยู่บนเสื่อลำแพน (……………..)เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินได้……………คะแนน

กิจกรรมที่ ๒

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๒๕ - ๓๐ คะแนน ดีมาก

อ่านออกเสียงผิด ๑ ที่ หัก ๑ คะแนน ๒๐ - ๒๕ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ ๑๕ - ๑๙ คะแนน พอใช้

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ๐ - ๑๔ คะแนน ปรับปรุง

ขีดเส้นใต้คำถูกต้อง ๑ คะแนน

แก้คำผิดได้ถูกต้อง ๒ คะแนน

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่อง คำควบกล้ำกิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดี มีเสียงควบกล้ำ

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้พร้อมสังเกตคำที่มีเสียงควบกล้ำ แล้วฝึกร้องเพลงคำควบกล้ำ

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง แม่สะเรียง

เรียมคลั่งไคล้ กวัดแกว่งไกวเกลียวกลม ไขว่คว้าตรอมตรม อกระบมหมองมัว ปกครองป้องกัน ปราบปราม ผิดความ เคลื่อนคลาด หวาดกลัว อกสั่นระรัว ร้างแรมห่างไกล โอ้แม่ขวัญใจ เคลียคลอ คำควบกล้ำนี่หนอ ขอเราช่วยกันจรรโลงให้ดี (ซ้ำ)กิจกรรมที่ ๒ หาคำควบกล้ำจากเนื้อเพลงแล้วเขียนลงในช่องว่างที่

กำหนดให้ข้างล่างนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ ๓ ………………

กิจกรรมที่ ๓ จงเขียนคำควบกล้ำตามที่กำหนด ข้อละ ๕ คำ

๑. ก ควบ ล ……………………………………………………...

๒. ก ควบ ร ………………………………………………………

๓. ก ควบ ว ……………………………………………………….

๔. ค ควบ ล ……………………………………………………….

๕. ค ควบ ร ………………………………………………………..

๖. ค ควบ ว ………………………………………………………..

๗. ข ควบ ล ………………………………………………………

๘. ข ควบ ร ……………………………………………………….

๙. ข ควบ ว ……………………………………………………….

๑๐. พ ควบ ร ………………………………………………………

๑๑. พ ควบ ล ………………………………………………………

๑๒. ป ควบ ล ………………………………………………………

๑๓. ป ควบ ร ……………………………………………………….

๑๔. ต ควบ ร ……………………………………………………….

๑๕. ผ ควบ ล ……………………………………………………….ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่อง คำควบไม่แท้

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดี ไม่มีเสียง ร

คำชี้แจง ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

พร้อมสังเกตคำควบที่ไม่ออกเสียง ร แล้วฝึกร้องให้คล่องเพลงคำควบไม่แท้

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง แร้งกระพือปีก

พวกเรารู้ไหมคำควบใดไม่แท้เอย โอ้แม่ทรามเชย ทราย ทรวดทรง ทราบ ทราม อินทรี คำเหล่านี้ออกเสียงเหมือน ซ แต่ ท ร ควบกันทันใด แล้วทำไมใช้เสียงตัว ซ นอดทิงนองนอย ชะ นอดทิงนองนอย (ซ้ำ)

แต่น่าแปลกใจ เสริม สร้าง เศร้า ไซร้ ไม่ออกเสียง ร นี่แหละหนอคำควบของไทย เร็ว ๆ ไว ๆ คิดดูดีดี นอดทิงนองนอย ชะ นอดทิงนองนอย

กิจกรรมที่ ๒ เลือกคำควบไม่แท้จากเนื้อเพลง พร้อมเขียนคำอ่าน ๑๐ คำ

๑. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๒. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๓. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๔. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๕. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๖. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๗. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๘. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๙. …………………….. อ่านว่า ………………………….

๑๐. …………………….. อ่านว่า ………………………….กิจกรรมที่ ๓ ขีดเส้นใต้คำที่เขียนผิด และเขียนคำที่ถูกต้องไว้ในวงเล็บ

หลังข้อ

๑. พ่อของฉันส่างไข้ เมื่อใกล้สาง (…………….)

๒. รถคันที่แซงหน้าไป ตอนนี้ไปแซกอยู่ที่เสาใต้สะพาน (……………)

๓. เขานั่งเศร้าส้อย เพราะทำสร้อยหาย (……………)

๔. ชายคนนั้นซวดซงไม่ดี จึงเดินซวนเซ (…………..)

๕. นกนั้นยังไซร้ขน เป็นคนไซร้ จงทำงาน (…………..)

๖. เด็กมีอาการซับซ้อน เพราะมีโรคอื่นแซกซ้อน (…………..)

๗. ฉันอ่านวรรณคดีบางตอนแล้วรู้สึกซาบซึ้งมาก

แต่อ่านสารคดีมากเท่าไรก็ยังไม่ซึมซาบ (……………)

๘. ร่างกายซุดโซมเพราะขาดอาหารซ่อมแซม (…………….)

๙. พราหมณ์สวมผ้าขาวเมื่อบวงสวงเทวดา (……………)

๑๐. แม่สระสางงานแล้วจึงไปสระผม (……………)

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินได้ …………….คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ ได้ ๓๖ - ๔๐ คะแนน ดีมาก

เขียนถูก คำละ ๑ คะแนน ได้ ๓๐ - ๓๕ คะแนน ดี

อ่านถูก คำละ ๑ คะแนน ได้ ๒๐ - ๒๙ คะแนน พอใช้

กิจกรรมที่ ๓ ได้ ๐ - ๑๙ คะแนน ปรับปรุง

ขีดเส้นใต้ถูก ข้อละ ๑ คะแนน

เขียนใหม่ถูกต้อง ข้อละ ๑ คะแนนชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

การใช้ บัน บรร

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้แตกแยกเสียง บัน บรร

คำชี้แจง ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

พร้อมสังเกตคำที่ใช้ บัน และ บรร แล้วฝึกร้องให้จำได้

เพลงคำบัน บรร

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง เขมรคำปอ

คำ บัน นี้เขาว่ามีห้าคำ จงโปรดจำ เอาไว้ให้ดี ว่า บัน มี ว่า บัน มี ห้าคำ นะเพื่อนเอย มีห้าคำ (ซ้ำ)

เช่น บันดาล และบันทึก ให้ดี บันเทิงมี บันลือดัง เราจงฟัง เราจงฟัง บันได นะเพื่อนเอย นะเพื่อนเอย มีหลายคำ (ซ้ำ)

นอกจากนี้เขาว่ามีคำ บรร บรรเจิดพลัน บรรทุกไกล บรรจุไซร้ บรรจุไซร้ บรรดา นะเพื่อนเอย มีหลายคำ (ซ้ำ)

กิจกรรมที่ ๒ เติมคำที่มี บรร หรือ บัน นำหน้า ลงในช่องว่าง

๑. รถคันนั้น ……………..มะพร้าวไปเต็มคัน

๒. บ้านสองชั้นต้องมี………………ขึ้น

๓. เมื่อทำงานเสร็จควรขีดเส้นใต้ด้วยไม้……………..

๔. เขาหาความ……………จากโทรทัศน์ทุกวัน

๕. ยามที่ฉันไม่สบายมี……………เพื่อนๆมาเยี่ยมเป็นจำนวนมาก

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินได้ …………คะแนน

เติมคำถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ดีมาก ได้ ๔ คะแนน ดี

ได้ ๓ คะแนน พอใช้ ได้ ๐ - ๒ คะแนน ปรับปรุงชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

การใช้วรรณยุกต์

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีมีเสียงสูง ต่ำ

คำชี้แจง ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

แล้วฝึกร้องจดจำเนื้อเพลง

เพลงวรรณยุกต์

คำร้อง อ.สุจินต์ ชวนชื่น ทำนอง ลาวลำปาง

เด็กไทยเราเอย หนูเคยเรียนรู้เรื่องคำไทย จำได้ไหม เสียงนั้นต่างไป มากมี วรรณยุกต์ นั้นกำหนดชี้ สี่รูป หนูเอยจำมั่น ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไงนั่น อีกจัตวา เขียนไว้ไหนกัน อ๋อ บนพยัญชนะต้นคำ

เด็กไทยเราเอย หนูเคยเรียนรู้เรื่องคำไทย อยากจำขึ้นใจ หนูจงรีบไปท่องจำ วรรณยุกต์ ห้าเสียง อย่าซ้ำ แรกนำด้วยเสียงสามัญ เอก โท ตรี แล้วจัตวาไงนั่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า เรียงกัน หนูจำให้มั่นเรื่องวรรณยุกต์ไทย

กิจกรรมที่ ๒ ขีดเส้นใต้คำที่วางวรรณยุกต์ผิด แล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้

ในวงเล็บ

๑. บ้านยายมีกลว้ยน้ำว้าหลายตน้ (………. ..…………)

๒. พอ่ทำงานไม่หยุดยุง่จริงๆ (………. …………..)

๓. ฉันซือ้กว๋ยจั๊บมากินที่บ้าน (………. …………….)

๔. เขาชอบแก้ลงเพือ่นฉันจึงไม่ชอบเขา (………… ………….)

๕. น้อยอ้วนมากจนโนม้ตัวไม่ได้ จึงกลุม้มาก (………….. ………..)กิจกรรมที่ ๓ ขีดเส้นใต้คำที่ใช้วรรณยุกต์ผิด

๑. พี่ชายของฉันมีเสื้อเชิ๊ตสวยเก๋หลายตัว (.............................)

๒. วันนี้ฉันได้สมุดโน๊ตที่มียี่ห้อดัง (.............................)

๓. เด็กคนนั้นสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ้งกะริ้ง (.............................)

๔. ปีนี้ฝนตกมาก น้ำท้วมทั้งปี (.............................)

๕. บ้านฉันใช้ผงชูรสอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (.............................)

๖. แม่ซื้อดอกไม้ที่ร้านแจ๋วแหว๋ว (.............................)

๗. ว๊าย! ช่วยด้วยน้องตกโต๊ะ (.............................)

๘. ฝนตกจั๊กๆ ถูกเสื้อกั้กเปียกปอน (.............................)

๙. ฉันไปถอนตะไคร้ ลื่นตะไคร้น้ำจนหกล้ม (.............................)

๑๐. แม้สุดหล่าฟ้าดิน ผมก็จะมุ่งมั่นหาเธอ (.............................)

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้แตกแยกเสียง ร ล

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้ พร้อมสังเกตคำที่ออกเสียง ร และ ล แล้วฝึกร้องและ ฝึกออกเสียงคำที่มี ร และ ล

เพลงไตรยางค์

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง Rasa Sayang

จงจำไว้เธอจ๋า เวลาเรียนอักษรไตรยางค์ พยัญชนะมีเสียงต่าง ๆ จึงจัดวางสามหมู่นะเธอ อย่าละเมอเผลอไผล เสียงสูงไซร้ มีสิบเอ็ดตัว เสียงกลางนั้นอย่าได้เมามัว มีเค้าตัวเสียงออกง่ายดาย อักษรที่เหลือนั้นเสียงของมันต่ำกว่าใคร ๆ เขาจัดไว้ได้ยี่สิบสี่ จำให้ดีนะนี่ไตรยางค์

ไข่ ขวด ฉิ่ง ถุง ฐาน ผึ้ง ฝา ศาล ฤาษี และเสือ ห หีบนั้นเข้ามาจุนเจือ เมื่อครบครันนั่นสิบเอ็ดตัว

ไก่ และ จาน เด็กนั้น เดินตามกันอีก เต่า ชฎา ทั้งปฏัก ใบไม้ ป ปลา อ่างนั้นมาครบเก้าพอดี

อักษรที่เหลือนั้น คิดเร็วพลัน ควาย คู่ ระฆัง ยักษ์ ลิง เรือ โซ่มีพลัง ญ หญิง ยังมีอีกมากมาชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

การใช้ ฤ ฤๅ

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดี ริ รึ เรอ

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้

พร้อมสังเกต ฤ ซึ่งออกเสียงได้ทั้ง รึ ริ หรือ เรอ แล้วฝึกร้อง

เพลงให้ได้เพลงสระ ฤ ฤๅ

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง แร้งกระพือปีก

สระไทยไทยที่แปลกไปคือ ฤ. ฤๅ เราควรยึดถือ ออกเสียง รือ คือ ฤๅษี ส่วนตัว ฤ มีหลักมากมาย ออกเสียงไปไม่มีแปรปรวน ประพฤติ ดวงฤดี พฤหัสบดี นอดทิงนองนอย ชะ นอดทิงนองนอย หากออกเสียง ริ มีอยู่หลายคำ อังกฤษ ทฤษฎี กฤษฎา ทั้งคำ ฤทธี ทุกคำมี เสียง ริ อย่าลืม นอดทิงนองนอย ชะ นอดทิงนองนอย

สระ ฤ ไซร้ที่แปลกไป ออกเสียง เรอ หากใครใครเจอ อย่าเผลอให้เรรวน เช่น ดาวฤกษ์ที่อยู่บนฟ้า จำเถิดหนา ให้ออกเสียงเรอ เมื่อใดเจอต้องคิดดูดีดี นอดทิงนองนอย ชะ นอดทิงนองนอยกิจกรรมที่ ๒ เขียนคำที่กำหนดให้

๑. คำที่มี ฤ ออกเสียง รึ ( หา๗คำ) ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

๒. คำที่มี ฤ ออกเสียง ริ ( หา ๗ คำ ) ……………………………………..

………………………………………………………………………………………

๓. คำที่มี ฤ ออกเสียง เรอ ( มี ๑ คำ ) ………………………………………กิจกรรมที่ ๓ เขียนคำอ่านและความหมายของคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

๑. พฤหัสบดี อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๒. ตฤณ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๓. ศฤคาล อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๔. ตฤๅ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๕. กฤษณา อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๖. ฤกษ์ อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๗. มฤตยู อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๘. มฤค อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๙. ศฤงคาร อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

๑๐. ทฤษฎี อ่านว่า ………………………………………………………….

ความหมาย …………………………………………………….

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินได้ ………..คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ เขียนได้ถูกต้อง ได้ ๓๐ - ๓๕ คะแนน ดีมาก

คำละ ๑ คะแนน ได้ ๒๕ - ๒๙ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ ข้อละ ๒ คะแนน ได้ ๑๘ - ๒๔ คะแนน พอใช้

ได้ น้อยกว่า ๑๘ คะแนน ปรับปรุง

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

มาตราแม่กด

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีมีแม่กด

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้

พร้อมสังเกตพยัญชนะที่ใช้สะกดในแม่กดแล้วฝึกร้อง

เพลงจดจำเนื้อร้อง

เพลงมาตราแม่กด

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง สามัคคีชุมนุม

มาตราสะกด แม่กด จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวมี จ จาน ฉ ฉิ่ง เข้าที ช ช้าง เร็วรี่ อีก ฌ เฌอ ซ โซ่ ฎ ชฎา ฏ ปฏัก ช่างงามน่ารัก ฑ นางมณโฑ ฒ เฒ่า ฐ ฐาน ใหญ่โต ด เด็กมากโข เดินโซ ต เต่า ท ทหาร ถ ถุง ธ ธง ต่างมุ่งหน้าตรง ยัง ศ ศาลา (ส) เสือร้ายอยู่ในพนา ท่านมีเมตตา (ษ) ฤๅษีอยู่ไพร

มาตราสะกดแม่กด จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวนี้ มาท่องเร็วไวเข้าซี อย่าได้รอรีจำให้ขึ้นใจ

กิจกรรมที่ ๒ ขีดเส้นใต้คำที่ใช้ตัวสะกดในแม่กด

เมื่อวันอาทิตย์ ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับญาติ ได้เห็นสัตว์ต่างๆ เช่น เต่า ราชสีห์ อูฐ นกกระจอกเทศ แรด สมเสร็จ ช้าง ชะมด ฯลฯ แล้วพวกเราก็กลับบ้านโดยรถประจำทาง

กิจกรรมที่ ๓ …………
กิจกรรมที่ ๓ เติมตัวสะกด แม่กด หลังคำที่กำหนด ให้ถูกต้องโอกา…… ประกา…….. กาชา…… รสชา……. อั........จรรย์

แกงบว…. บว….ชี ประมา…. ปรามา…. อั........จันทร์

ปริ….นา ปฤ….ฉา พิ…วง พิ….มัย กิ.......วัตร

พิ….ฐาน พิ….วา…. พิ….ดาร พิ…สง ทำวั...........

พิ…มร วันพุ….. พระพุ…… พุ….ตาน ดา........ฟ้า

ดอกพุ…. กิจวั…… พระจำวั…. โลกาภิวั….. เพ......ฌฆาต

อาวุ….. วุ….ป.6 สั…จะ ซื่อสั….ย์.

โจ…….ปัญหา โจ….จัน โจ……(ผู้ฟ้อง) พั…ดุ

ภั….ตาหาร พั….นา พั….ยศ พั……สีมา

องอา…… อา.....ญา อา…มา อา….นะ

อนุญา…… ญา….พี่น้อง ทายา….. ทนทายา….

สามาร…… สมมา……. พิฆา…… คา…..คะเน

อั…ยาศัย อั….ฌาสัย เบญจเพ….. เพ….ชาย

สมเพ…. อาเพ… อาพา…. เภ….ภัย

ฝรั่งเศ…. เศ….ขยะ สำเร็….. กำเหน็….

บา….ทะยัก บ่วงบา….. ลูกบา……. ตักบา……..

บิณฑบา…… สังเก…. เห...การณ์ ลูกเก…

ปรั….ญา ปรั….นี อั…คัด อเ น…อนา….

รั….บาล รา…ฎร เอกรา…. สัมภา……..

ผรุสวา…. ภูวนา…… น้ำมันก๊า…. ก๊า….ธรรมชาติ

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน ได้….คะแนน

กิจกรรมที่๒ ขีดเส้นใต้ถูกต้อง ได้ ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ดีมาก

ข้อละ ๑ คะแนน ได้ ๖๖ - ๗๙ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ เติมตัวสะกดถูกต้อง ได้ ๕๐ - ๖๕ คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน

ได้น้อยกว่า ๕๐ คะแนน ปรับปรุง

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

คำพ้องรูป

กิจกรรมที่ ๑ เขียนเหมือนกันเสียงนั้นต่างไป

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้พร้อมสังเกตคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงและมี

ความหมายไม่เหมือนกัน

เพลงคำพ้องรูป

คำร้อง อ.สุจินต์ ชวนชื่น ทำนองเพลง ชวา

คำพ้องรูป เขียนรูปเหมือนกัน ความหมายมันผันเวียนเพี้ยนไป เป็นหลายคำสำเนียงเสียงใด อ่านแล้วไม่เหมือนกันขันดี

เพลารถยนต์ พักเพลาเย็น เสลาเป็น เสลาทันที โคลงเรือ เรือโคลงเคลงซี จอกแหนมี แหนมาเร็วไว ลา ล้า ลา ล้าลา ลา ลา………..(ซ้ำ 4 ครั้ง)กิจกรรมที่ ๒ อ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วสังเกตคำพ้องรูป พร้อมทั้ง

เขียนคำอ่านและความหมาย

๑. ชาวนาพาโคลงเรือ เรือจึงโคลง

โคลง (๑) อ่านว่า……… ความหมาย…………………………………

โคลง (๒) อ่านว่า……… ความหมาย…………………………………

๒. จอกแหนในสระนี้เขาหวงแหนจริงๆ

แหน (๑) อ่านว่า……….ความหมาย……………………….………….

แหน (๒) อ่านว่า……….ความหมาย…………………………………...

๓. เดินทางเพลาค่ำ ใจชอกช้ำเพลารถหัก

เพลา (๑) อ่านว่า…………ความหมาย………………………………..

เพลา (๑) อ่านว่า…………ความหมาย……………………………….

๔. กำแพงใหญ่ใบเสมาไม่น่าเก่า มีเสมาขึ้นอยู่ดูไม่งาม

เสมา (๑) อ่านว่า……………ความหมาย……………………………….

เสมา (๒)อ่านว่า…………….ความหมาย……………………………….

๕. แนวป่านี้มีเสลาน่าดูนัก เหมือนสลักเสลาไว้ให้คนเห็น

เสลา (๑) อ่านว่า……………ความหมาย…………………………………

เสลา (๒) อ่านว่า……………ความหมาย…………………………………

กิจกรรมที่ ๓ อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วเขียนคำอ่าน คำที่ขีดเส้นใต้

๑. สาวน้อยผมประบ่านัยน์ตากลม

ตากลม อ่านว่า …………………………

๒. ป่าโกงกางมีลิงแสมมากมาย

แสม อ่านว่า……………………………….

๓. ที่ริมคลองมีโสนขึ้นอยู่เรียงราย

โสนอ่านว่า………………………………

๔. หนุมานเหาะทะยานเหนือโพยม

โพยม อ่านว่า ………………………….

๕. แม่น้ำแควอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

แคว อ่านว่า…………………………….

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินได้ ………คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ อ่านถูก คำละ ๑ คะแนน ได้ ๑๔ - ๑๕ คะแนน ดีมาก

บอกความหมายถูก คำละ ๑ คะแนน ได้ ๑๒ - ๑๓ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ อ่านถูก คำละ ๑ คะแนน ได้ ๘ - ๑๑ คะแนน พอใช้

ได้น้อยกว่า ๘ คะแนน ปรับปรุงชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

คำที่ใช้วิสรรชนีย์

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีที่เสียง อะ

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้

พร้อมสังเกตคำที่ออกเสียงอะ แล้วฝึกร้องจำเนื้อเพลงให้ได้เพลงวิสรรชนีย์

คำร้อง ผศ.ประคอง สุทธสาร ทำนอง พม่ากลองยาว

มาเร็วเร็วไวไว วิสรรชนีย์ (ซ้ำ) จงดูดูให้ดีมีเสียงอะ (ซ้ำ) คำไทย แขก พม่า นั้นอย่าละ ทั้งจีน ฝรั่ง ญวน นั้นอย่าละ คำนี้ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น กะลาสี สับปะรด ชะตาดี อีกฉะนี้ และชะลอม โจ๊ะพรึม พรึมโจ๊ะ พรึมพรึม (ซ้ำ)

ขะมุกขะมอม คะนึง คะนอง กับฉะนั้น และชะนี โจ๊ะพรึม พรึมโจ๊ะ พรึมพรึม (ซ้ำ)

มาเร็วเร็วไวไว วิสรรชนีย์ (ซ้ำ) จงดูดูให้ดีมีเสียงอะ (ซ้ำ) อักษรนำ คำโบราณ คำแผลงนะ หลายคำที่คุณหนูต้องจำนะ คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น คำ ทนาย กบฎ

ชโลมใจ สนุกไซร้ และแสดง โจ๊ะพรึม พรึมโจ๊ะ พรึมพรึม (ซ้ำ)

เราไม่หน่ายแหนง ชอุ่ม และทแยง ขมุกขมัว และขโมย โจ๊ะพรึม พรึมโจ๊ะ พรึมพรึม (ซ้ำ)กิจกรรมที่ ๒ อ่านและสังเกตคำที่กำหนดให้ แล้วขีดเส้นใต้คำที่

เขียนผิด

สะอาด สะดวก สะบาย สะพาน ทนุถนอม

ละเอียดละออ อะร้าอร่าม ขมักเขม้น พะยักพเยิด

สะไบ พะเน้าพะนอ กะรุ่งกะริ่ง พังทะลาย

ชตาชีวิต สนิทสนม อลุ้มอล่วยกิจกรรมที่ ๓ เลือกคำที่ถูกต้องในวงเล็บ เติมในช่องว่าง

๑. ในป่านี้มี………….มากมาย ( ชนี ชะนี )

๒. พ่อขึ้นหมากได้หลาย………… ( ทะลาย ทลาย )

๓. เพื่อนของฉันจะตีกัน ฉันจึงต้อง………กั้นไว้ (สะกัด สกัด)

๔. สี่เหลี่ยมรูปนี้มีเส้น………..มุมเท่ากัน (ทแยง ทะแยง )

๕. เครื่องบิน………..ขึ้นสู่ท้องฟ้า (ทยาน ทะยาน )

๖. ตำรวจจะไป……….แก๊งยาบ้า (ทลาย ทะลาย )

๗. เขาเป็นคนที่……..ในศักดิ์ศรี (ทะนง ทนง )

๘. ฉันชอบกิน……………( สับปรด สับปะรด)

๙. แม่จะหกล้มฉันจึง………..ตัวไว้ (พยุง พะยุง )

๑๐. พ่อเคยพาฉันไปดูหนัง……….. (ตะลุง ตลุง )

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน ได้………คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ ขีดเส้นใต้คำถูกต้อง ได้ ๑๘ - ๒๐ คะแนน ดีมาก

คำละ ๑ คะแนน ได้ ๑๔ - ๑๗ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ เลือกคำถูกต้อง ได้ ๑๐ - ๑๓ คะแนน พอใช้

คำละ ๑ คะแนน ได้ น้อยกว่า ๑๐ คะแนน ปรับปรุง

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่องคำพ้อง

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีมีคำพ้อง

คำชี้แจง ศึกษาเพลงที่กำหนดให้ พร้อมสังเกตลักษณะคำพ้อง และฝึกร้องจดจำเนื้อเพลงเพลงคำพ้อง

คำร้อง ……………………… ทำนอง ปูไข่ไก่หลง

พ้องเสียงเสียงเหมือนกัน ความหมายนั้นแตกต่างไป เช่นมานนั้นคือใจ ถ้าดอกไม้ใช้ว่ามาลย์ สิ่งชั่วน่ากลัวนัก หรือตัวยักษ์เรียกว่ามาร พินิจคิดให้นาน ฟังผ่าน ๆ เสียการเอย

พ้องรูปรูปเดียวกัน ความหมายนั้นอ่านผิดเพี้ยน เพลามาโรงเรียน เขานั่งเกวียนเพลาหักเอย พ้องทั้งรูปและเสียง ความหมายเพียงแตกต่างไป เช่นฉลาดเลิศเหนือใคร อีกฉลาดไซร้ชื่อปลาเอย

พ้องความหมายสำคัญ เพราะต่างกันทั้งรูปเสียง จะดูรู้ก็เพียง สังเกตจากความหมายคำ มาลีและผกา บุษบางามเลิศล้ำ โกสุมสวยคมขำ ความหมายซ้ำดอกไม้เอยกิจกรรมที่ ๒ เขียนคำพ้องตามที่กำหนด

๑. คำพ้องเสียง เช่น มาร – มาน เขียนมา ๕ คู่

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ……………….

……………… ……………….๒. คำพ้องรูป เช่น แหน – แหน เขียนมา ๕ คู่

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ………………..๓. คำพ้องความหมาย เช่น บุปผา – มาลี (ดอกไม้)

เขียนมา ๕ คู่

……………… ………………..

……………… ………………..

……………… ……………….

……………… ………………..

……………… …………………เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินได้………คะแนน

เขียนได้ถูกต้องตามกำหนด ได้ ๑๓ - ๑๕ คะแนน ดีมาก

คู่ละ ๑ คะแนน ได้ ๑๐ - ๑๒ คะแนน ดี

ได้ ๘ - ๙ คะแนน พอใช้

ได้น้อยกว่า ๘ คะแนน ปรับปรุง

กิจกรรมที่ ๓ ฝึกเขียนเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถเขียนคำพ้องเสียงได้ถูกต้อง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง๑. เขาพบปะสัง ................ในงานสุข..............วันเกิด ( สันต์ สรรค์ สรร )

๒. ทุกสิ่ง..............ในงานนี้ มีสี.................สวยงาม ( สัน ศัลย์ สรรพ์)

๓. ลูกทุกคนไม่โศก............เพราะพ่อจัด...........ที่ดินให้เท่ากัน ( ศัลย์ สรร สรรค์)

๔. ฉันมีความผูก..........กับแมว............ไทยที่ฉันเลี้ยงไว้ ( พันธ์ พัน พันธุ์)

๕. การที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างผลิต..............จากผลผลิตทางเกษตร ทำให้พวกเขามี

ความสัม ...............ที่ดีต่อกัน ( พันธ์ ภัณฑ์ พันธุ์)

๖. ป่าไม้เบญจ.................มีเถาวัลย์เลื้อย...........ไม้อื่นมากมาย ( พรรณ พัน พันธุ์)

๗. กุม............ตนนี้ มีผิว..................สวยงาม ( พรรณ ภัณฑ์ พันธุ์ )

๘. น้าเพาะ.............กล้าปาล์มในเดือนกุมภา............... ( พันธ์ พรรณ พันธุ์ )

๙. กลุ่มสีฟ้าต้องทำ...........รักษาความสะอาดบริ..............นี้ ( เวน เวณ เวร )

๑๐. เขาตระ...............มาดูที่ ที่ถูกรัฐบาล................คืน ( เวน เวณ เวร )

๑๑. ทุกชีวิตมี.........เท่ากัน เราจึงไม่ควร.............กัน ( ข้า ฆ่า ค่า )

๑๒. เหตุ...............ต่างๆ เกิดขึ้นตาม.................เวลา ( การ กาล การณ์ )

๑๓. แม่และพ่อไปเที่ยวเมือง...............หลังจากเสร็จภารกิจ...........งาน ( การ กาญจน์ กาล )

๑๔. พี่..........หนังสือไว้ ก่อนที่จะเดินลงบันไดทีละ............... ( คั่น ขั้น )

๑๕. แมวตัวนี้...........ตา ..........รักมาก ( น่า หน้า)

๑๖. แถบ.............โลกเหนือ ไม่มีถั่ว ...............ขาย ( ขั้ว คั่ว )

๑๗. ถึงแม้ฉันเป็นลูก................แต่ฉันก็ไม่มีอภิ.............ใดๆ ( ศิษย์ สิทธิ์ )

๑๘. พระทำ.................เย็น ก่อนจะไปจำ................. ( วัด วัตร )

๑๙. ชายคนนั้นเป็นนัก...............ที่..............เปรื่องมาก ( ปราด ปราชญ์)

๒๐. เขาเอางานจัก...............ไปขายที่..............เจ้า ( สาร สาน ศาล )ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

คำแผลง

กิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดี ใช้ให้เป็น

คำชี้แจง ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

พร้อมสังเกตลักษณะคำแผลงเพลงคำแผลง

คำร้อง ……………………. ทำนอง เกษตรเขาหล่อจริง

คำแผลงมีสามชนิด คิดคิดแล้วน่าสนุก แผลงสระพยัญชนะวรรณยุกต์ ไทยรักสนุกชอบดัดแปลง ไทแผลงเป็นไท้ คำแหงไซร้มาจากแข็ง คนไทยชอบพลิกแพลง (ซ้ำ) ชอบแสดงความเป็นกวี วิเศษเป็นพิเศษ โปรดสังเกตดูดีดี ธาราเป็นธารี (ซ้ำ)

คำแผลงนี้น่าเรียนเอยกิจกรรมที่ ๒ กาเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อที่เป็นคำแผลง

กาเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อที่ไม่เป็นคำแผลง

…….. ๑. พันธุ์ – พรรณ

……..๒. โศกา - โศกี

……..๓. นารี – สตรี

……..๔. จ่าย – จำหน่าย

……..๕. ตริ – ดำริ

……..๖. วิทยา – พิทยา

……..๗. วิหค – นก

……..๘. ศีร – เศียร

……..๙. อวย – อำนวย

…….๑๐. จง – จำนง

กิจกรรมที่ ๓ เขียนคำแผลงจากคำที่กำหนดให้

๑. นาวา แผลงเป็น ……………..

๒. กราบ แผลงเป็น ……………..

๓. แข็ง แผลงเป็น ……………..

๔. แสดง แผลงเป็น ……………..

๕. ขจัด แผลงเป็น ……………..

๖. แจก แผลงเป็น …………….

๗. ครบ แผลงเป็น …………….

๘. เสร็จ แผลงเป็น …………….

๙. เดิน แผลงเป็น …………….

๑๐. ตรัส แผลงเป็น …………….เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินได้ ……….คะแนน

กิจกรรมที่ ๒ กาเครื่องหมายถูกต้อง ได้ ๑๘ – ๒๐ คะแนน ดีมาก

ข้อละ ๑ คะแนน ได้ ๑๔ - ๑๖ คะแนน ดี

กิจกรรมที่ ๓ เติมคำถูกต้อง ได้ ๑๐ - ๑๓ คะแนน พอใช้

ข้อละ ๑ คะแนน ได้ต่ำกว่า ๑๐ คะแนน ปรับปรุง

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

คำเป็น คำตายกิจกรรมที่ ๑ ฟังให้ดีมีคำเป็นและคำตาย

คำชี้แจง ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

พร้อมสังเกตลักษณะคำเป็น และคำตาย พร้อมฝึกร้อง

จดจำเนื้อเพลง

เพลงคำเป็นคำตาย

คำร้อง …………………….. ทำนอง ตาอินตานา

คำเป็นกับคำตาย มากมายให้ใช้ต่างกัน เจ้าคำเป็นนั้น เสียงมันออกได้ง่ายดาย กง กน กม เกอว เกย อย่าเฉยเมยสระเสียงยาว จำไว้นะเจ้า คำไทยเรานั้นไว้ใช้พูดจา

คำตายอีกหนึ่งนั้น หมายถึง กก กด กบ นา เสียงสั้นนั้นหนา จำไว้ว่าคือคำตาย คำเป็นกับคำตาย ท่องง่ายจำไม่ยากเลย หนูจ๋าอย่าละเลย จำไว้เอยคำเป็นคำตายกิจกรรมที่ ๒ ขีดเส้นใต้คำที่เป็น คำตาย

นอน มาก หาย ใคร จะ พบ เสีย คง ลุง

ว่าย แปลง ขาด ชม ญาติ นิด น้อย โรค สี

บาป เมฆ ฟัง กาล ภาพ เลข หาร พิษ

นาค ชม เชิญ ลีบ ขาด เกียรติ ผึ้ง เรือ

อ่อน งก บาท เปลี่ยน เรียก ป้า หมี มด

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินได้……..คะแนน

ขีดเส้นใต้ถูกต้อง ได้ ๑๘ – ๒๐ คะแนน ดีมาก ได้ ๑๔ - ๑๖ คะแนน ดี

ข้อละ ๑ คะแนน ได้ ๑๐ - ๑๓ คะแนน พอใช้ ได้ต่ำกว่า ๑๐ คะแนน ปรับปรุง

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

เรื่องประโยค

กิจกรรมที่ ๑ ฟังเพลงที่กำหนดให้ จากครู เพื่อน หรือแถบบันทึกเสียง

พร้อมสังเกตลักษณะประโยค และฝึกร้องเพลงเพลงประโยค

คำร้อง …………………….. ทำนอง มะลิลา

(สร้อย) ลาเอ๋ยลา ขึ้นต้นอะไรก็ได้ แต่ลงสุดท้ายเป็นสระอา

ประโยคนั้นคือข้อความ (ซ้ำ) ที่งดงามฟังได้ความยิ่งหนา (สร้อย)

ให้รู้ว่ามีใคร (ซ้ำ) เขาทำอะไร จำไว้เถิดวา (สร้อย)

ตัวอย่างเช่น นักเรียนฟัง (ซ้ำ) คนนั่งบนถัง น่าชังยิ่งนา (สร้อย)

ประโยค แบ่งเป็นสองภาค (ซ้ำ) ไม่เห็นจะยาก ภาคประธาน นำมา (สร้อย)

ภาคสอง คือ ภาคแสดง (ซ้ำ) ขอจงได้แจ้งแห่งในวิญญา (สร้อย)กิจกรรมที่ ๒ วงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าข้อที่เป็นประโยค

๑. วันนี้ฝนตกหนัก

๒. สุนัขสีดำตัวนั้น

๓. ลมพัดหวิวๆ

๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

๕. กินข้าวมูมมามเหลือเกิน

๖. ครูทำโทษนักเรียนที่ทำผิด

๗. พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

๘. วันเพ็ญเดือนสิบสอง

๙. ปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา

๑๐. ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งกิจกรรมที่ ๓ เติมประธานและกริยาลงในช่องว่าง

๑. ……….ตัวใหญ่กำลัง……………อยู่ในทุ่งนา

๒. ……….หลายคน ................ของขึ้นรถบรรทุก

๓. ............๒ ตัว..............เกวียนไปตามถนน

๔. ............แสนโง่ ................น้ำค้างตามคำบอกเล่าของจิ้งหรีด

๕. .........................สีขาว ..................ปลาไปกิน

กิจกรรมที่ ๔ เติมคำขยายประธาน กริยา หรือกรรม ลงในช่องว่าง

๑. แมลงวัน...........................ตอมขยะ.............................................

๒. เครื่องบิน...............................บิน................................................

๓. เสือ.................................ไล่กวาง...............................................

๔. ชาวประมง............................ลากอวน........................................

๕. ตำรวจ.................................จับผู้ร้าย.........................................กิจกรรมที่ ๔ ใช้คำที่กำหนดให้ แต่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์

๑. มรดก - …………………………………………………………...

๒. รถยนต์ - …………………………………………………………

๓. ลำบาก - …………………………………………………………

๔. แมลง - …………………………………………………………..

๕. เช้าตรู่ - ………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น